Any :
2019
Tipus :
Recursos Didàctics
Autors :
Canales Vergara, A. M. et al
Enllaç :
Referencia Bibliográfica :

Generalment en la producció nacional del gall dindi només se utilitzen unes poques línies millorades i les races locals estan en greu perill d'extinció. És més, els recursos genètics del gall dindi domèstic no han estat adequadament investigats, la qual cosa,  podria en última instància, conduir a l’extinció de algunes races, a més d'afectar negativament la seva corresponent diversitat genètica i adaptació ambiental. Encara que, diversos marcadors de microsatèl·lits han estat dissenyats per a mapatge i anàlisi QTL, no existeix un panell estàndard de marcadors per a la caracterització genètica o l'avaluació de la diversitat genètica.

En conseqüència, el present estudi es va realitzar amb l'objectiu de desenvolupar un conjunt de marcadors microsatèl·lits polimòrfics que podrien ser utilitzats per a estudis internacionals de població de galls dindis. Trenta-nou microsatèl·lits van ser seleccionats en funció de la informació sobre el polimorfisme, la seqüència d'ADN i la posició dels cromosomes. Els marcadors es van projectar utilitzant 105 mostres d'ADN de races locals de galls dindis de Mèxic, els USA, Itàlia, el Brasil, Egipte i Espanya (inclou Indiot Malloquí). Es van identificar un total de 401 al·lels, amb un nombre mitjà d'al·lels per marcador de 10,28 ± 4,25. En general, el panell va ser altament polimòrfic i va exhibir un desequilibri moderat de Hardy-Weinberg, la qual cosa, indica el seu valor com a eina per als estudis de biodiversitat i estructura poblacional que podria exercir un paper important en la promoció de la conservació de la raça en els galls dindis.