Any :
2019
Tipus :
Research Gate
Autors :
Tibau J., et al
Enllaç :
Referencia Bibliográfica :

Tibau, J. et al (2019). Negre Mallorquí (Majorcan Black) Pig. 10.5772/intechopen.84434.

El llibre European Local Pig Breeds (Races Porcines Autòctones d'Europa) fet en el marc de projecte europeu TREASURE, inclou un capítol dedicat al Porc Negre Mallorquí. 

Presenta la història i l'estat actual d'aquesta raça, el seu fenotip, característiques, particularitats del seu sistema de producció i principals productes. El rendiment reproductiu es va estimar mitjançant comptatge de nascuts morts per ventrada, percentatge de mortalitat des del naixement fins al deslletament, durada de la lactància i interval de part i creixement.

El rendiment es va estimar mitjançant el guany diari i la ingesta diària d'aliment. Les característiques de la canal van ser avaluades per edat i pes al sacrifici, pes de la canal calenta, rendiment de la canal i gruix del greix del dors a diversos punts. La qualitat de la carn es va avaluar mitjançant pH als 45 minuts i 24 h després del sacrifici, color, contingut de greix intramuscular i àcid gras. Composició del greix intramuscular i el greix de l'esquena.