Any :
2016
Tipus :
Research Gate
Autors :
Corresponding author. E-mail address: marcel.amills@uab.cat (M. Amills). 1 Koray Kırıkc¸ ı, Antonia Noce and Ali Zidi have c
Enllaç :
Referencia Bibliográfica :

Small Ruminant Recheard

Volume 145, December 2016, Pages 7-11

En humans, la variabilitat del gen del receptor de melanocortina 1 (MC1R) s’ha associat amb la geografia, determinada principalment per la quantitat d’exposició a la llum solar. Per la present, es redescobreix parcialment la regió codificant caprina MC1R en 58 cabres de distintes ubicacions geogràfiques: És a dir, Colòmbia, Itàlia, Espanya, França, Grècia, Romania, Iran i Àfrica.

El conjunt de dades resultants es fusionà amb 39 seqüències MC1R caprines publicades anteriorment i es construí una xarxa d’unió Mitjana. En resum, el gen MC1R influeix en la pigmentació en moltes espècies de mamífers.

En el present estudi s’ha analitzat la variació d’aquest gen en una amplia mostra de cabres i no es detecta una relació entre la diversitat caprina MC1R i la geografia.