Any :
2000
Tipus :
Archivos de Zootecnia
Autors :
Puigserver, G
Enllaç :
Referencia Bibliográfica :

Arch. Zootec. 49: 95-100. 2000

L'autor fa una recerca de bibliografia que fa referència al Bestiar Boví Mallorquí, a publicacions datades a finals del segle XIX i principis del segle XX.

L'objectiu és aportar informació sobre aquestes publicacions, sobre tot perquè el seu autor és un gran estudiós de la raça mallorquina i considera que pot resultar un punt de partida a les persones que en un futur tinguin interès en conèixer les races autòctones, però sobre tot és una eina pels estudiosos actuals.

Es van trobar molt poques cites bibliogràfiques, algunes d'elles eren purament literàries; però totes elles després d'una convenient interpretació van resultar ser sempre útils per l'autor. Els autors de les publicacions trobades, no reflectien més que la realitat que veien en el seu moment i la descrivien en base als seus coneixements o desconeixement del tema. En algun cas no es feia ni referència de la raça, perquè es donava com a sobre entès i en alguns altres en detecten certa confusió, probablement producte de no tenir ben estudiada la filogènesi de la raça.