Any :
2011
Tipus :
AICA
Autors :
Pons A. L., et al.
Enllaç :
Referencia Bibliográfica :

AICA: Vol. 1: pp 370-374. 2011

Analitzem comparativament diverses variables zoo mètriques entre les races caprines Mallorquina i Eivissenca o Pitiüsa. Per a això avaluem una mostra poblacional constituïda per 57 Mallorquines i 73 Eivissenques, amb una distribució per sexes de 110 femelles i 20 mascles, nascuts entre 1999 i 2009, representant-totes les categories d'edats possibles.

Dels resultats obtinguts de l'anàlisi de la variància multivariat, estadístics de contrast F i les seves significacions en les anàlisis de la variància (MANOVA) individualitzats dels efectes raça i sexe i càlcul dels estadístics descriptius de tendència central i dispersiva per a cada variable derivats es dedueix que, com indiquen les diferències significatives entre races, no només són diferenciables zoo mètricament, sinó que es posa de manifest un extrem dimorfisme sexual, detectant un diferent grau d'expressió del dimorfisme entre les dues races. Quan observem els resultats individuals entre races, la majoria de les variables estudiades posseeixen un gran poder de definició dels trets racials identificats de cada raça i sexe, plantejant una definició completa i complexa del patró racial.